Citi

OptiO Lojalitātes programmas vispārīgie noteikumi

Datums: 26.10.2019

OptiO Lojalitātes programmas vispārīgie noteikumi

Apstiprināti 2018. gada 24.maijā.

OC VISION mazumtirdzniecības tīkla OptiO Lojalitātes programma, turpmāk tekstā – Programma, darbojas no 2018.gada 24.maija un tās termiņš nav ierobežots. Programmas dalībnieka - Klienta identifikācijai tiek izsniegta lojalitātes karte, turpmāk tekstā – Karte, tā ir spēkā Latvijas teritorijā.

Karte tiek piešķirta tikai tiem OptiO klientiem, kuri vēlas ilgstoši sadarboties ar veikalu tīklu, piešķirot OC VISION tiesības apstrādāt savus datus atbilstoši šajā dokumentā minētajam un saņemot atbilstošus lojāla klienta labumus atlaižu, īpašu piedāvājumu un dāvanu veidā, tādējādi nodrošinot abpusēji izdevīgu sadarbību. Klienta tiesības attiekties no papildus tiešā marketinga aktivitātēm neatceļ šajā punktā minēto.

Ar Programmas noteikumiem, priekšrocībām, izmaiņām un akcijām klients var iepazīties jebkurā “OptiO ” veikalā, kā arī OptiO mājas lapā https://optio.lv/lv/lojalitate/

Par Programmas dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona, kas ir OptiO klients, atbilstoši zemāk minētajiem noteikumiem:

1. Karte paredzēta izmantošanai tikai OC VISION mazumtirdzniecības tīkla OptiO lojalitātes programmas ietvaros. Karte nav kredītkarte vai maksājumu karte;

2. Dalība Programmā un Karte tiek aktivizēta pēc anketas aizpildīšanas, kurā Kartes turētājs piekrīt šiem noteikumiem;

3. Veicot pirkumus OptiO veikalos, Karti jāuzrāda pārdevējam pirms pirkuma noformēšanas. Ja karte nav līdzi, iespējama Programmas dalībnieka identifikācija, izmantojot personu apliecinošus dokumentus (pasi vai personas apliecību);

4. Vienam klientam var būt viena Karte, kura tiek saņemta, aizpildot pieteikuma anketu. Uz Kartes norādītais svītru koda numurs ir Kartes turētāja identifikācijas numurs, kas ir saistīts ar Kartes turētāja personīgajiem, brīvprātīgi iesniegtajiem datiem;

5. Kartei nav derīguma termiņa, visu Programmas darbības laiku Kartes kontā tiek reģistrēta pirkumu statistika, kas var tikt izmantota uzņēmuma vajadzībām, kā arī turpmākai programmas attīstībai;

6. Kartes nozaudēšanas gadījumā Klients par to paziņo info@optio.lv un pazaudētā Karte tiek bloķēta. Pirkumu statistika tiek saglabāta un Klientam tiek izsniegta jauna Karte.

7. OptiO ir tiesības mainīt lojalitātes programmas noteikumus, par to informējot mājas lapā - www.optio.lv

Datu aizsardzība

8. Klienta personas dati un sistēmā reģistrēto pirkumu dati tiek glabāti un lietoti atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai 2016/679, kas pieņemta 2016. gada 27. aprīlī, par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. OC VISION ir norīkots datu aizsardzības speciālists, tā e-pasts ir: gdpr@ocvision.eu;

9. Datu apstrādes tiesiskais pamats – šī vienošanās par dalību OptiO Lojalitātes Programmā;

10. Datu apstrādes tiesiskais pamats tiešā mārketinga gadījumā – Klienta piekrišana;

11. Leģitīmās intereses – ar šo vienošanos pielīgto saistību izpilde;

12. Datu saņēmēju kategorijas - attiecīgi pilnvaroti OC VISION darbinieki;

13. Datu nodošanas trešajām personām – OC VISION ir tiesīgs nodot Jūsu datus savas grupas ietvaros;

14. Datu nodošana un trešās pasaules valstīm – nav;

15. Datu glabāšanas vieta: OC VISION attiecīga veikala telpas, OC VISION galvenais birojs un OC VISION klientu datu bāze;

16. Datu glabāšanas laiks – šī līguma spēkā esamības laiks, ja likums nenosaka citus glabāšanas termiņus;

17. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par:

17.1.datu apstrādes mērķi;

17.2. informācija par datu apstrādes pārzini (nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese);

17.3. datu apstrādes tiesisko pamatu;

17.4. leģitīmajām interesēm;

17.5. datu aizsardzības speciālistu;

17.6. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;

17.7. ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;

18. Klientam ir tiesības:

18.1. saņemt informāciju par saviem datiem (piekļūt tiem) un pārziņa pienākums ir tos sniegt;

18.2. pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;

18.3. tiesības uz datu pārnesamību (iespēju robežās);

18.4. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

18.5. visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;

19. Šī dokumenta aizpildīšana:

19.1. Klientam programmas pieteikuma anketā ir obligāti jāaizpilda visi norādītie lauki;

19.2. Ja Klients būs norādījis nepareizu vai nepilnīgu informāciju, Karte var tikt bloķēta;

20. Sīkāka informācija par datu apstrādi pēc 25.05.2018. būs pieejama OptiO mājas lapā https://optio.lv/lv/dati/

21. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros un abiem no tiem ir vienāds juridiskais spēks.


Dalies ar šo: